Emerytura PomostowaOdwołanie od decyzji ZUS

Emerytura pomostowa

Bardzo często rozmawiając o przesłankach warunkujących przyznanie emerytury pomostowej zauważam, iż sformułowania ujęte w ustawie o emeryturach pomostowych, czy też na stronach ZUS, nie są do końca jasne, dlatego dzisiejszy wpis poświęcę objaśnieniu przesłanek warunkujących przyznanie emerytury pomostowej.

Z możliwości przejścia na emeryturę pomostową na ogólnych zasadach może skorzystać pracownik, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • urodził się po 31 grudnia 1948 r.,
  • ukończył co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna) – wymóg ukończenia wieku musi być spełniony w dniu złożenia wniosku o emeryturę,
  • udowodnił okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat, – warunkiem jest udowodnienie przynajmniej jednego dnia pracy w warunkach szczególnych, przypadającego przed 1 stycznia 1999 r. wedle starego lub nowego wykazu prac w warunkach szczególnych oraz po 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienioną w nowych wykazach prac,
  • posiada okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn – okresy te badane są na dzień składania wniosku o przyznanie emerytury pomostowej;
  • rozwiązał stosunek (stosunki) pracy – w związku z ubieganiem się o emeryturę pomostową.

Należy pamiętać, iż nowy wykaz prac w warunkach szczególnych został ograniczony jedynie do 40 pozycji, obejmujących:

1. Prace bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla oraz rud metali lub ich wzbogacaniu.

2. Prace udostępniające lub eksploatacyjne związane z urabianiem minerałów skalnych.

3. Prace pod ziemią bezpośrednio przy drążeniu tuneli w górotworze.

4. Prace bezpośrednio przy zalewaniu form odlewniczych, transportowaniu naczyń odlewniczych z płynnym, rozgrzanym materiałem (żeliwo, staliwo, metale nieżelazne i ich stopy).

5. Prace bezpośrednio przy ręcznej obróbce wykańczającej odlewy: usuwanie elementów układu wlewowego, ścinanie, szlifowanie powierzchni odlewów oraz ich malowanie na gorąco.

6. Prace bezpośrednio przy obsłudze wielkich pieców oraz pieców stalowniczych lub odlewniczych.

7. Prace murarskie bezpośrednio w piecach hutniczych, odlewniczych, bateriach koksowniczych oraz w piecach do produkcji materiałów ceramicznych.

8. Prace bezpośrednio przy ręcznym zestawianiu surowców lub ręcznym formowaniu wyrobów szklanych w hutnictwie szkła.

9. Prace bezpośrednio przy kuciu ręcznym w kuźniach.

10. Prace bezpośrednio przy obsłudze agregatów i urządzeń do produkcji metali nieżelaznych.

11. Prace bezpośrednio przy obsłudze ciągów walcowniczych: przygotowanie, dozorowanie pracy walców lub samotoków, ingerencja przy wypadaniu i zaklinowaniu materiałów.

12. Prace przy obsłudze dźwignic bezpośrednio przy wytapianiu surówki, stopów żelaza lub metali nieżelaznych.

13. Prace bezpośrednio przy produkcji koksu w bateriach koksowniczych.

14. Prace bezpośrednio przy wypychaniu koksu z baterii koksowniczych, gaszeniu lub sortowaniu koksu.

15. Prace bezpośrednio przy produkcji materiałów formierskich lub izolacyjnoegzotermicznych używanych w odlewnictwie i hutnictwie.

16. Prace bezpośrednio przy ręcznym załadunku lub wyładunku pieców komorowych wyrobami ogniotrwałymi.

17. Prace bezpośrednio przy ręcznym załadunku lub rozładunku gorących wyrobów ceramicznych.

18. Prace bezpośrednio przy formowaniu wyrobów ogniotrwałych wielko-gabarytowych przy użyciu ręcznych narzędzi wibracyjnych.

19. Prace przy ręcznym formowaniu, odlewaniu, czyszczeniu lub szkliwieniu wyrobów ceramicznych.

20. Prace nurka lub kesoniarza, prace w komorach hiperbarycznych.

21. Prace fizyczne ciężkie bezpośrednio przy przeładunku w ładowniach statku.

22. Prace rybaków morskich.

23. Prace na statkach żeglugi morskiej.

24. Prace na morskich platformach wiertniczych.

25. Prace w powietrzu wykonywane na statkach powietrznych przez personel pokładowy.

26. Prace bezpośrednio przy obsłudze urządzeń wiertniczych i wydobywczych przy poszukiwaniu złóż ropy naftowej lub gazu ziemnego.

27. Prace bezpośrednio przy obróbce odwiertów w górnictwie otworowym: ropy naftowej lub gazu ziemnego.

28. Prace bezpośrednio przy spawaniu łukowym lub cięciu termicznym w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze, z utrudnioną wentylacją (podwójne dna statków, zbiorniki, rury itp.).

29. Prace bezpośrednio przy malowaniu, nitowaniu lub montowaniu elementów wyposażenia w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze z utrudnioną wentylacją (podwójne dna statków, zbiorniki, rury itp.).

30. Prace wewnątrz cystern, kotłów, a także zbiorników o bardzo małej kubaturze po substancjach niebezpiecznych. 31. Prace przy ręcznym układaniu na gorąco nawierzchni z mieszanek mineralnobitumicznych.

32. Prace bezpośrednio przy przetwórstwie materiałów zawierających azbest lub prace rozbiórkowe związane z ich usuwaniem.

33. Prace garbarskie bezpośrednio przy obróbce mokrych skór.

34. Prace bezpośrednio przy zrywce lub ręcznej ścince drzew przenośną pilarką z piłą łańcuchową.

35. Prace w pomieszczeniach o narzuconej technologią temperaturze powietrza poniżej 0°C.

36. Prace fizyczne ciężkie w podziemnych kanałach ściekowych.

37. Prace tancerzy zawodowych związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym.

38. Prace przy wywozie nieczystości stałych i płynnych oraz prace na wysypiskach i wylewiskach nieczystości związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym.

39. Prace przy kuciu ręcznym w kuźniach przemysłowych oraz obsłudze młotów mechanicznych.

40. Prace przy produkcji węglików spiekanych, elektrod, rud i walczaków oraz żelazostopów.

    Niestety, jeżeli po 31 grudnia 2008r. pracowałeś na innym, niż wymienione wyżej stanowisku (nawet jeżeli stanowisko to znajdowało się w wykazie prac szczególnych obowiązującym przed 2008r. ) ZUS nie przyzna Ci emerytury pomostowej.

Porady prawne Kraków

Tagi
Pokaż więcej

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 8 lat prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close