Odmowa prawa do świadczenia rehabilitacyjnego

Czym jest świadczenie rehabilitacyjne i komu przysługuje?

Celem świadczenia rehabilitacyjnego jest umożliwienie osobie niezdolnej do pracy kontynuowania leczenia lub rehabilitacji w sytuacji, gdy okres pobierania zasiłku chorobowego jest zbyt krótki do odzyskania pełnej zdolności do pracy.

Zgodnie z treścią art. 8 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż przez 182 dni.

Z kolei art. 18 ust. 1 powołanej ustawy wskazuje, że:

„świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy”.

Jednocześnie przedmiotowe świadczenie przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Okres 12 miesięcy musi oczywiście być okresem nieprzerwanym, a miesiące tego okresu muszą bezpośrednio po sobie następować. Okres pobierania świadczenia musi być faktycznie nieprzerwany, jakkolwiek pierwsza decyzja nie musi obejmować całego okresu 12-miesięcznego. Decyzja o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego może być wydana na okres kilku miesięcy i następnie przedłużana. Świadczenie musi być pobierane jednak w sposób nieprzerwany i cały czas z powodu tej samej choroby.

Świadczenie rehabilitacyjne wypełnia lukę pomiędzy okresem po wyczerpaniu okresu zasiłkowego, a przed stwierdzeniem trwałej niezdolności do pracy. Jest więc swego rodzaju świadczeniem przejściowym pomiędzy zasiłkiem chorobowym a rentą z tytułu niezdolności do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne jest świadczeniem o identycznych zadaniach jak zasiłek chorobowy, stanowiąc jego kontynuację.

Jakie są przesłanki przyznania świadczenia rehabilitacyjnego?

Przesłankami nabycia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego są:

 1. wyczerpanie okresu zasiłku chorobowego – Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego nabędzie osoba która wykorzystała pełen okres zasiłkowy (182 dni);
 2. dalsza niezdolność do pracy;
 3. pomyślne rokowania, co do odzyskania zdolności do pracy w wyniku leczenia lub rehabilitacjiw momencie wykorzystania maksymalnego czasu przebywania na L4, zalecam Państwu szczególnie dokładną weryfikację tej przesłanki, najlepiej po konsultacji z lekarzem prowadzącym. W swojej pracy zawodowej widywałam przegrane procesy z uwagi na charakter schorzenia, który nie rokował poprawy stanu zdrowia w czasie 12 miesięcy na jakie przyznane ma zostać świadczenie rehabilitacyjne. W takim wypadku najlepiej jest od razu złożyć wniosek o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy.
 4. brak uprawnień do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub do świadczenia przedemerytalnego.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje również w przypadku, gdy po wyczerpaniu prawa do zasiłku chorobowego lekarz leczący skieruje ubezpieczonego na badanie przez lekarza orzecznika ZUS, w celu przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, a lekarz orzecznik stwierdzi, że ubezpieczony rokuje odzyskanie zdolności do pracy i nie przyznaje renty, lecz świadczenie rehabilitacyjne. W takim przypadku w sprawach prowadzonych przed Sądem przedmiotem sporu jest ustalenie, czy odwołujący odzyskał zdolność do pracy od dnia zaprzestanie pobierania zasiłku chorobowego.

Jaka jest procedura przyznania świadczenia rehablilitacyjnego?

O stanie zdrowia uzasadniającym przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik oddziału ZUS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego albo komisja lekarska ZUS, w przypadku wniesienia przez ubezpieczonego sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub zgłoszenia przez prezesa ZUS zarzutu wadliwości takiego orzeczenia.

W wypadku wydania przez ZUS decyzji o odmowie przyznania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego w terminie 1-go miesiąca należy wnieść odwołanie od decyzji ZUS do Sądu Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wydał sporną decyzję. Więcej o odwołaniu od decyzji ZUS we wpisie pt.:

Odwołanie od decyzji ZUS – w jakim terminie? do kogo? co powinno zawierać?

Porady prawne Kraków

4 thoughts on “Odmowa prawa do świadczenia rehabilitacyjnego

 1. Witam choruje(mam usunięta tarczycy wraz z przytarczycami mam niedobory wapnia, operacjak kregoslupa c5c6 , astma nadcisnienie , i problem z prawa reka zespol ciesni do operacji , no i depresja)to najwazniejsz.Po następnej chorobie znowu przyznany zasiłek rehabilitacyjny na 4 miesiace, nie dalam rady prowadzić gabinetu kosmetycznego więc zamknęłam. I tu zaczyna się bo zus mi nie przyznał dalej zasiłku ,raz się odwołała mają cała moja dokumentacje. Mogę się JeszcJeszcze odwołać brak siły nie wiem jak środki też się kończą. Proszę o pomoc.

  1. Szanowna Pani!
   Oczywiście, jeżeli lekarz orzecznik orzekł że nie jest Pani niezdolna do pracy, należy złożyć sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS. Jeżeli komisja podtrzyma orzeczenie o braku niezdolności do pracy trzeba będzie złożyć odwołanie do sądu.

  1. Szanowna Pani!
   Jeżeli podstawą odmowy prawa do świadczenia rehabilitacyjnego jest brak możliwości wyleczenia w czasie trwania tego świadczenia, wtedy jak najbardziej zasadnym będzie złożenie wniosku o rentę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *