Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Koronawirus a ZUSZasiłki

Odmowa prawa do zasiłku opiekuńczego z uwagi na możliwość zapewnienia opieki przez innych członków rodziny.

Dzisiejszy wpis zainspirowany został ciekawą decyzją ZUS od której kancelaria w ostatnim czasie wniosła odwołanie. Oczywiście wszystkie imiona zostały zmienione.

 

Pan Paweł w związku z zamknięciem przedszkola swojego synka korzystał w dniach od 12 marca 2020r. do 30 maja 2020r. z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. ZUS przyznał zasiłek za wnioskowane okresy i wypłacił środki na rachunek Pana Pawła. Kolejną decyzją wydaną w lipcu 2020r. ZUS odmówił Panu Pawłowi prawa do wypłaconych zasiłków opiekuńczych oraz zobowiązał go do zwrotu pobranych świadczeń. W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji ZUS podał i w czasie korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w domu obecna była inna osoba dorosła, która mogła zająć się dzieckiem. Tą osobą była żona Pana Pawła – Beata, przebywająca na zasiłku macierzyńskim w związku z urodzeniem w marcu 2020r. dziecka (wcześniaka).

 

Czy ZUS ma rację odmawiając prawa do zasiłku opiekuńczego i zobowiązując do zwrotu pobranego świadczenia?

 

Oczywiście że NIE!

 

W myśl art. 34 ustawy zasiłkowej, zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny.

Art. 34 ustawy zasiłkowej, odwołuje się on do pojęcia innych członków rodziny, co należy rozumieć w ten sposób, że chodzi o innych niż ubezpieczony oraz zdolnych do zapewnienia opieki dziecku oraz jednocześnie pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym.

Celem weryfikacji uprawnień do zasiłku nie można jak to uczynił ZUS, ograniczyć postępowania wyjaśniającego do stwierdzenia, iż zasiłek był nienależny tylko na podstawie zestawienia okresów wolnych od pracy drugiego rodzica z okresami zasiłku rodzica uprawnionego. ZUS weryfikując prawo do zasiłku ma obowiązek zbadać, czy inne osoby dorosłe miały fizyczną możliwość zajęcia się dzieckiem – nie hipotetyczną!

Stan faktyczny opisywanej sprawy wyraźnie wskazuje, iż matka dziecka nie miała możliwości opiekować się przedszkolakiem, z uwagi na własne problemy zdrowotne oraz konieczność wzmożonej opieki nad nowonarodzonym dzieckiem (wcześniakiem) wymagającym dalszej diagnostyki. Matka dziecka zobowiązana była uczestniczyć z noworodkiem w licznych badaniach i niemożliwym było jednoczesne sprawowanie przez nią opieki nad przedszkolakiem pozostającym w domu.

Powyższe rozumowanie jest bardzo często powielane przez Sądu orzekające w sprawach z odwołania od decyzji o odmowie prawa do zasiłku oraz o zobowiązaniu do zwrotu wypłaconego zasiłku.

Dla przykładu:

a) Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku w wyroku z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie o sygn. akt VI U 689/19 zauważył, iż: „jak wskazuje brzmienie wskazanego art. 34 ustawy zasiłkowej, odwołuje się on do pojęcia innych członków rodziny, co należy rozumieć w ten sposób, że chodzi o innych niż ubezpieczony oraz zdolnych do zapewnienia opieki dziecku oraz jednocześnie pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym. Takich osób w sytuacji powoda nie było, bowiem pozostająca we wspólnym gospodarstwie żona, nie była w stanie zająć się chorą córką J. z uwagi na konieczność sprawowania opieki na starszą córką M., którą musiała odwozić i odbierać ze szkoły. (…) W konsekwencji Sąd uznał za w pełni uzasadniony podział obowiązków powoda i jego żony nad małoletnimi dziećmi w okresie choroby jednego z nich w ten sposób, że powód opiekował się chorą na ospę córką J., z którą stale przebywał w domu zgodnie z zaleceniami lekarza. Natomiast, jego żona wykonywała codzienne czynności opieki nad drugą córką M., którą rano zawoziła i w godzinach południowych odbierała ze Szkoły. W ocenie Sądu, godziny pracy powoda uniemożliwiały rodzicom pogodzenie obowiązków rodzicielskich wynikających z opieki nad chorym dzieckiem oraz jednoczesnym odwożeniem i odbieraniem starszej córki ze szkoły z obowiązkami pracowniczymi powoda.

W konsekwencji Sąd uznał, że żona powoda w związku ze sprawowaniem opieki na starszą córką M. nie była w stanie jednocześnie sprawować osobistej opieki nad młodszą córką J.”

b) Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu w wyroku z dnia 18 lipca 2016 roku wydanego w sprawie X U 229/16: „literalne brzmienie cytowanego przepisu art. 34 w/w ustawy wskazuje, że zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku sprawowania opieki nad „chorym dzieckiem”. Jednakże w sytuacji, gdy wnioskodawca posiada dwójkę dzieci, mając na uwadze wykładnię celowościową tego przepisu, należy uznać, że skoro żona wnioskodawcy musiała sprawować opiekę nad młodszym synem, sam wnioskodawca musiał sprawować opiekę nad drugim z dzieci, które nie ukończyło 2 roku życia, gdyż dwójka jednocześnie zachorowała i opieka ze strony jednego rodzica w tym przypadku była niewystarczająca. W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie niewątpliwie zaistniała konieczność sprawowania opieki przez obojga rodziców w spornym okresie nad dziećmi z uwagi na jednoczesne zachorowanie ich dwojga dzieci.
W tej sytuacji w ocenie Sądu, miała miejsce sytuacja, że nie było innych członków rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym, którzy mogli zapewnić choremu dziecku. Dzieci wnioskodawcy przechodziły równocześnie poważne infekcje, przy czym młodszy syn wnioskodawcy był jeszcze karmiony piersią, co wymagało szczególnie intensywnej opieki matki dziecka”.

ZUS wydając decyzje o odmowie prawa do zasiłków oraz o ich zwrocie, w przeważającej większości nie prowadzi żadnego postępowania wyjaśniającego, nie bada stanów faktycznych, opiera swoje decyzje na suchych zapisach przepisów ustaw. Każdą decyzję o odmowie prawa do zasiłku lub zobowiązującą do zwrotu pobranych zasiłków proponuję skonsultować z prawnikiem specjalizującym się w prowadzeniu spraw przeciwko ZUS. Już pierwsza konsultacja u adwokata lub radcy prawnego walczącego z ZUSem powinna doprowadzić do określenia jakie szanse powodzenia ma wniesienie odwołania od decyzji ZUS.

Zobacz również:

Decyzja o zwrocie dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Nie byłeś świadomy – nie zwracaj zasiłków.

Co można robić na dodatkowym zasiłku opiekuńczym.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close