Ważna uchwała Sądu Najwyższego odnosząca się do art. 43 ustawy zasiłkowej

W dniu dzisiejszym podzielę się z Państwem „złą nowiną”, która doszła do nas prosto z Sądu Najwyższego.

Otóż Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział Odwoławczy skierował do Sądu Najwyższego zapytanie:

„czy art. 43 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 roku w brzmieniu obowiązującym w okresie od 3 sierpnia 2016 roku do 7 grudnia 2016 roku ma zastosowanie, gdy uprawnienie do zasiłku chorobowego powstaje po okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, w sytuacji, gdy między datą zakończenia pobierania zasiłku macierzyńskiego a nabyciem prawa do zasiłku chorobowego nie upłynęły 3 miesiące, ale w tym okresie uprawniona do zasiłku chorobowego nie przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w dniu następnym po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego, lecz po tej dacie”.

Sąd Najwyższy udzielił następującej odpowiedzi:

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 października 2018 r. III UZP 6/18:

​”Od dnia 1 stycznia 2016 r. wystąpienie po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego nieprzekraczającej 30 dni przerwy w podleganiu dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu przez ubezpieczonego niebędącego pracownikiem powoduje, że podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla tego ubezpieczonego ustala się zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2015 r., poz. 1066), natomiast nie stosuje się art. 43 w związku z art. 48 ust. 2 tej ustawy”.

Powyższe oznacza, iż jeżeli ktoś po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego, nie zgłosił się w terminie 7 dni do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych, zrobił to natomiast później (przed upływem 3 miesięcy od dnia ustania prawa do zasiłku) nie zachowa dotychczasowej podstawy zasiłku. ZUS naliczy zasiłek na nowo, co w praktyce może spowodować jego znaczne obniżenie.

Z zaciekawieniem czekam na uzasadnienie powyższego stanowiska Sądu Najwyższego. Najprawdopodobniej pojawi się ono, nie wcześniej niż za 2 miesiące. Treść odpowiedzi powoduje de facto ustalenie przez Sąd Najwyższy skrajnie odmiennej wykładni przepisów, od obowiązującej przed datą 4 października 2018 r.

Jak do powyższego podejdą sądy powszechne, zobaczymy….

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *