Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUSRenta z tytułu niezdolności do pracy

Przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS

Otrzymanie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzającego istnienie niezdolności do pracy, powoduje iż wiele osób nie weryfikuje dalszej części orzeczenia. Takie osoby uradowane stwierdzoną niezdolnością do pracy oczekują na wydanie decyzji o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy i wypłatę pieniędzy. Niestety często okazuje się, że decyzja którą otrzymują, odmawia prawa do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, z uwagi na ustalenie iż kandydat na rencistę nie posiada wystarczającej ilości okresów składkowych i nieskładkowych w 10 – leciu poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie świadczenia.

Czy jest to sytuacja bez wyjścia?

NIE

Na początek trochę teorii:

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS, warunkami koniecznymi do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy są:

  1. orzeczona niezdolność do pracy (tym zagadnieniem zajmowałam się już we wpisie pt. Nie jest Pan niezdolny do pracy – czyli walka o rentę:
  2. posiadanie odpowiedniej ilości okresów składkowych i nieskładkowych przed dniem złożenia wniosku o rentę lub powstaniem niezdolności do pracy (więcej na ten temat we wpisie pt: Renta z tytułu niezdolności do pracy cd.
  3. ustalenie, iż niezdolność do pracy powstała w czasie zatrudnienia, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania zatrudnienia (wyjątek stanowi tutaj osoba która zostanie uznana za całkowicie niezdolną do pracy).

Każde orzeczenie lekarza orzecznika ZUS musi zawierać ustalenie kiedy powstała niezdolność do pracy. Orzeczona data powstania niezdolności do pracy wpływa zaś na weryfikację przesłanki posiadania odpowiedniej ilości okresów składkowych i nieskładkowych.

Co należy zrobić w przypadku braku złożenie sprzeciwu od orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS?

W przypadku wydania decyzji odmawiającej prawa do przyznania świadczenie rentowego z uwagi na niezaskarżenie orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS – odradzam składać odwołanie do Sądu! Jeżeli nie skorzystaliśmy z możliwości złożenia sprzeciwu – Sąd odrzuci odwołanie bez jego merytorycznej weryfikacji (więcej na ten temat we wpisie: Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS )

Jedynym sposobem na walkę z ZUS jest:

Złożenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS.

ZUS przywróci termin do złożenie sprzeciwu jeżeli:

  1. zainteresowany złoży wniosek o przywrócenie terminu w ciągu siedmiu dni od ustania przyczyny uchybienia terminowi,
  2. uchybienie terminowi nastąpiło bez winy zainteresowanego i brak winy zostanie uprawdopodobniony,
  3. zainteresowany dopełni czynności, dla której określony był termin, jednocześnie ze złożeniem wniosku o przywrócenie terminu.

Samo zdiagnozowanie pewnych schorzeń natury psychicznej zgodnie z orzeczeniami Sądów powoduje zaistnienie domniemania, iż uchybienie terminowi nastąpiło bez winy osoby która nie złożyła sprzeciwu.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie II FSK 1783/14, stwierdził, że:

jeżeli strona powołuje się na zły stan zdrowia związany z przewlekłą chorobą psychiczną, potwierdzoną zaświadczeniami wydanymi przez lekarzy specjalistów, psychologa oraz orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy to można przyjąć, że uprawdopodobniła brak swojej winy w uchybieniu terminu dla dokonania czynności procesowej. Zły stan zdrowia psychicznego skarżącego może być wystarczającą przesłanką do uprawdopodobnienia braku winy w uchybieniu terminu.”

Tak jak Państwo widzicie istnieje wiele sposobów na skuteczną walkę z ZUS, w tym celu kolejny raz zachęcam do weryfikowania decyzji przez prawników zajmujących się sprawami ZUS.

 

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close